ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ม.ค. 66 ถึง 01 ก.พ. 66 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
จังหวัดร้อยเอ็ด งานส่งเสริมวิชาการ
27 ม.ค. 66 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2565
ชุดกิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมยุวกาชาด
16 ม.ค. 66 ร่วมกิจกรรมวันครู ปี พ.ศ. 2566
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร งานบุคคล
04 ม.ค. 66 ถึง 06 ม.ค. 66 สอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
งานวัดผล
01 ม.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 66 test
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
29 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565
ผ้าไทย งานกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
21 ธ.ค. 65 ถึง 23 ธ.ค. 65 เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
งานส่งเสริมวิชาการ/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
01 ธ.ค. 65 ส่งแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปี งปม. 2566
งานบุคคล
01 ธ.ค. 65 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 1
ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารศิลาทอง งานวัดผล
01 ธ.ค. 65 ถึง 06 ธ.ค. 65 ส่งเอกสารวิชาการ (ปพ.๕, แบบบันทึกสอนแทน, แบบบันทึกสอนซ่อมเสริม, แบบบันทึกนิเทศ) - แผนจัดการเรียนรู้ )


งานสำนักงานวิชาการ /คณะครู
01 ธ.ค. 65 ถึง 29 ธ.ค. 65 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ฉบับสมบูรณ์พร้อมอัดสำเนา (ผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ/งานวัดผล/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ/รอง ผอ.ลงนามในข้อสอบ)
งานวัดผล/คณะครู
03 ก.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมใต้ถุนอาคารศิลาทอง กลุ่มบริหารงานทั่วไป
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
30 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมใต้ถุนอาคารศิลาทอง / ชุดนักเรียน ม.1 และ ม.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป