ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมใต้ถุนอาคารศิลาทอง กลุ่มบริหารงานทั่วไป
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
30 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมใต้ถุนอาคารศิลาทอง / ชุดนักเรียน ม.1 และ ม.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป