คณะผู้บริหาร

นายกฤษณัฐ แสนโยธา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวลำไพร เมืองคง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมยุรี มีแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายสุริยันต์ แก้วพวง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวกนกวรรณ แสนสาย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสาวกฤษณา ชูรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล