คณะผู้บริหาร

นายอุทัย สุภาพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมยุรี มีแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายสุริยันต์ แก้วพวง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวกนกวรรณ แสนสาย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสาวภคพร ผงทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล