ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้อำนวยการ
นายอุทัย  สุภาพัฒน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา/วิชาเอก บริหารการศึกษา
e mail : uthai3455supapat@gmail.com
โทรศัพท์ : 045-756-602

รองผู้อำนวยการ
นางสาวลำไพร  เมืองคง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยะฐานะ -

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา/วิชาเอก บริหารการศึกษา
e mail : Lamprai@slt.ac.th
โทรศัพท์ : 045-756-602