ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 3  บ้านหนองทองหลาง  ตำบลหนองหิน   อำเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหนองหิน  ที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียน  ได้รับบริจาคจากชาวบ้านที่บริจาคให้หลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ  เจ้าคณะตำบลหนองหิน (ธ)  และเจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้   เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นสถานที่ของทางราชการ  ขณะนี้ที่ดินแปลงนี้ของโรงเรียนได้โอนให้กับราชพัสดุ  กรมธนารักษ์  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          ในระยะแรกของการตั้งโรงเรียน  พื้นที่ตำบลหนองหิน  ตำบลหนองเป็ด  ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา   และโรงเรียนขยายโอกาส  รองรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จึงเป็นสาเหตุให้อัตราการเรียนต่อต่ำมาก  คือไม่ถึง  12 %  ประกอบกับอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ  การคมนาคมก็ไม่สะดวก   ทำให้นักเรียน
ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ย้ายถิ่นเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่   เมื่อโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ตั้งขึ้น  อัตราการเรียนต่อจึงสูงขึ้น
          ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2539   ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นสาขาโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ตั้งอยู่ถนน  ร.พ.ช.สายคำเกิด – ยางเดี่ยว  หลักกิโลเมตรที่  9   ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร   (ใกล้วัดป่าหนองไคร้)   เป็นที่ดินของนายสงวน  สายหยุด   นายเปลี่ยน  คูณสุข   นางสีปจัน  พรานป่า  บริจาคที่ดิน  35  ไร่  2  งาน  14  ตารางวา   ผ่านหลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ   เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้  ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน  หลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ  กำนันเจริญ  แสวงผล   ผู้ใหญ่บ้านได้พาประชาชนชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง   โดยมีนายประยงค์   แก่นลา  มาเป็น  ผู้ประสานงานในการสร้างและบริหาร
          ปี  พ.ศ.2537    เปิดทำการสอนปีแรก      มีนักเรียน         63      คน
          ปี  พ.ศ.2538    เปิดทำการสอนปีที่ 2      มีนักเรียน         169     คน   และสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มอีก  1  หลัง
          ปี  พ.ศ.2539    เปิดทำการสอนที่  3       มีนักเรียน         314     คน
          30  เมษายน  2539   จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศภายใต้ชื่อ  “โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์”

ปี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
2539 นายวิทย์  ส่งศรีโรจน์                ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  รักษาการครูใหญ่
2539 – 2550 นายประยงค์   แก่นลา                                                      ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ
2550 – 2552 นายเรียง จันทร์ แจ้ง ผู้อำนวยการ
  นายสังขตะ มรรคญาณ  รักษาการผู้อำนวยการ
2554 -2557                                                  นายอัชราวุธ  บุปผาชาติ ผู้อำนวยการ
2557 – 2661 นายจงมิตร  ศรีไชย ผู้อำนวยการ
พฤศจิกายน –มกราคม 2561      
 
นายทรงธรรม  ทองประทุม ผู้อำนวยการ
มกราคม 2561 – ปัจจุบัน นายอุทัย  สุภาพัฒน์ ผู้อำนวยการ