กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุริยันต์ แก้วพวง

นางสาวภคพร ผงทอง

นางสาวกนกวรรณ แสนสาย

นางกาญจนา โทขันธ์

นางเอ็มอร ฝากเซียงซา