กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคำ

นางสาวสุวิมล พันสาย

นางสาวนิยม ภาเรือง