ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย สุภาพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี