วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

"ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์   เสียสละ

สุขภาพดีมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  สู้งาน  ประสานชุมชน"


วิสัยทัศน์ / ปรัชญา