ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การใช้กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ Game Based Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง สายใยอาหาร (Food web) รายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ แสนสาย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,16:18  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง เรื่อง Python เบื้องต้น โดยใช้ spatial metaverse สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา โทขันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,12:34  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระบบการบริหารจัดการโดยใช้ SILA MODEL
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษณัฐ แสนโยธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,07:57  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การแปรรูปอาหาร วิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,07:35  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รายวิชา การงานอาชีพ 3 (ง22101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เอกสารประกอบบทเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,10:19  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,12:41  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา โทขันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,12:41  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมยุรี มีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,12:40  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง เรื่อง Python เบื้องต้น โดยใช้ spatial metaverse สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา โทขันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,17:29  อ่าน 3143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระบบการบริหารจัดการโดยใช้ sila model
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษณัฐ แสนโยธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,12:40  อ่าน 3648 ครั้ง
รายละเอียด..